top of page

Adatkezelési tájékoztató „Csatlakozz Jakab Péterhez! Állj te is a nép pártjára a hatalommal szemben!”

 

Csatlakozz Jakab Péterhez! Állj te is a nép pártjára a hatalommal szemben!

Támogatom Jakab Péter Dénes független országgyűlési képviselő munkáját, melynek célja a kormányváltás. A pártok ma abban versenyeznek, hogy ki a jobboldalibb, meg ki a baloldalibb. Valójában azonban a pártoknak nem jobboldalibbnak kell lenni vagy baloldalibbnak, hanem egyszerűen emberibbnek.

 

Adatkezelő megnevezése: Jakab Péter Dénes

A tényleges adatkezelés helye: 3535 Miskolc, Vasverő utca 50.

Adatkezelő e-elérhetősége: jakabpeterdenes@gmail.com

 

Jakab Péter Dénes (továbbiakban: Jakab Péter Dénes vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató időbeli hatálya 2022. augusztus 12. napjától visszavonásig tart.

 

„Csatlakozz Jakab Péterhez! Állj te is a nép pártjára a hatalommal szemben!” című kampány adatkezelésének folyamata

 

Adatkezelő képviselője: Salamon Gergő Dávid

Adatkezelésért felelős személy: Jakab Péter Dénes

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: info@neppartjanmozgalom.hu

Jakab Péter Dénes (továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Jakab Péter Dénes által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá-az érintett személyes adatainak továbbítása esetén-az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatóval Jakab Péter Dénes biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A tájékoztató időbeli hatálya 2022. augusztus 12. napjától visszavonásig tart.

Jakab Péter Dénes aláírásgyűjtő kampányt indít melynek célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét az ellenzéki politikusok tevékenységére, programjára, üzeneteire, valamint Jakab Péter Dénes, független országgyűlési képviselő munkájáról, valamint a lakosság számára fontos problémákról.

Az adatokat Jakab Péter Dénes és az adatkezelésért felelős személy kezeli. Az adatokat az Adatkezelő képviselője által aláírt meghatalmazással rendelkező személyek kezelhetik, akik kötelesek az adatokat az Adatkezelő belső adatkezelési szabályzata szerint, megfelelő védelem mellett tárolni, és a megtelt íveket haladéktalanul átadni az adatkezelésért felelős személy részére. Az adatokat zárt irodában, kulccsal zárható szekrényben tárolja az Adatkezelő, amelyhez kizárólag az adatkezelésért felelős személy férhet hozzá. Az Adatkezelő központi adatkezelője Jakab Péter Dénes elektronikus adatbázisában tárolja az adatokat, amely az Adatkezelő belső információbiztonsági szabályainak megfelelő informatikai védelemmel van ellátva.

Lehetőség van hírlevélre feliratkozni, melyet külön nyilatkozatban tehet meg az érintett.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés politikai kampány része, így az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás politikai véleménynek minősülhet, vagy abból az érintett politikai véleménye kikövetkeztethető. Ezért adatkezelő az általa kezelt adatokat különleges személyes adatként kezeli, és erre felhívja az érintettek figyelmét is.

 

az adatok tárolása: 

Jakab Péter Dénes, mint adatkezelő az adatkezelés során betartja a 2011. Évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Info tv.), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit.

adatkezelés célja: választási, továbbá politikai és egyéb tájékoztatás, kapcsolattartás, véleménykérés céljából történő megkeresés

kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum

A születési dátum a személyre szabott kommunikáció során figyelembe vett szempont, tekintettel arra, hogy Jakab Péter Dénes nem kívánja választási tartalommal, politikai véleménnyel kapcsolatban kiskorú adatait kezelni. Kiskorúak esetén az adatkezelés célja kizárólag véleménykérés, továbbá a koruknak megfelelő tartalmú tájékoztatás.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk(1)a)alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésének tilalmára a GDPR 9. cikk(2)bekezdés a)pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum 2026. december 31-ig

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

érintetti jogok: törléshez való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga

Hírlevél feliratkozás

adatkezelés célja: érintettek tájékoztatása, informálása Jakab Péter Dénes, független országgyűlési képviselő akcióival, tevékenységével kapcsolatban

kezelt adatok köre: név, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk(1)a)alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésének tilalmára a GDPR 9. cikk(2)bekezdés a)pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása ad feloldozást

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum 2026. december 31-ig

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

érintetti jogok: törléshez való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga melyet itt tehet meg: info@neppartjanmozgalom.hu

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

bottom of page